Prześwietlamy przyszłe zmiany w systemie podatkowym

W III kwartale 2018 roku rząd planuje przyjąć projekt ustawy o nowelizacji prawa podatkowego. Sama nowelizacja ma około 150 stron a uzasadnienia – 200. Zmiany mają dotyczyć m.in. PITu, CITu, ordynacji podatkowej, podatku od kryptowalut i innych ustaw. Ministrowie kierują się przede wszystkim chęcią regulacji kwestii walut wirtualnych w podatkach, dochodów z własności intelektualnej i wprowadzeniem stawki podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 9%, tak więc największy nacisk kładziony jest na modyfikacji podatkowej w sferze związanej z działalnością gospodarczą. Zmiany mają uprościć oraz uszczelnić dotychczasowy system podatkowy.

Przedsiębiorcy zarabiający przez prawa własności intelektualnej ucieszą się na wieść, że zostanie wprowadzone preferencyjne opodatkowanie ich dochodów. Ma to na celu zachętę do prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej, zmianę modelu ekonomicznego opartego na innowacji, zwiększenie świadomości w obszarze własności intelektualnej oraz stworzeniu nowych miejsc pracy.

Kolejnym punktem w projekcie jest ustanowienie, wcześnie zapowiadanej przez rząd, stawki CIT na poziomie 9% dla małych firm oraz rozpoczynających działalność gospodarczą, co ma być kontynuacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ministrowie zajęli się również kwestią walut wirtualnych w podatku dochodowym, które za niedługo będą przynosiły dochody dla państwa (na poziomie 19%), a także zmianą w ordynacji podatkowej czy przepisach ustaw regulujących pobór podatku u źródła, gdzie możemy zauważyć rozwiązania zalecane przez prawo Unii Europejskiej.

Zmiany dotkną podatników ubiegających się o zwrot podatku czy zauważający nadpłatę. W ordynacji podatkowej możemy znaleźć punkt o „bezpodstawnym wzbogacaniu się” , która ma być powodem eliminacji możliwości zwrotu nadpłaty należności. Nowe przepisy mówią o wydawanych nadpłatach bez konieczności wydawania decyzji, o ile nie będą podane w nieprawidłowej wysokości. Ma to przyspieszyć rozpatrywane sprawy i szybsze zwroty podatku. Także terminy zostają zmienione – możemy składać wniosek o stwierdzenie nadpłaty czy też wznowienie postępowania w związku z dochodzeniem nadpłaty, jeśli wynika on z wyroku Trybunału Konstytucyjnego czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do 3 miesięcy włącznie.

Nowością może być alternatywny sposób załatwiania konfliktów na tle podatkowym – umowa podatkowa, gdzie stronami jest organ podatkowy i podatnik. Umowa taka będzie mieć szczególne zastosowanie w przypadku rozwiewania wątpliwości co do stanu faktycznego w sprawie. Zakres przedmiotowy jest tutaj elastyczny, a katalog obszarów uzgodnień niemalże nieograniczony. Urzędom zostanie także ukrócony czas przedawnienia wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych, które do tej pory miały praktycznie nieograniczone możliwości przedłużania okresu przedawnienia, co czasami prowadziło do nadużyć. W nowej Ordynacji podatkowej ustawodawca wprowadził limity czasowe, w których organ podatkowy będzie mógł ubiegać się o należny podatek. Doręczenie decyzji wymiarowej organu pierwszej instancji ma nie wywoływać skutków prawnych po upływie 3 lat. Dotyczy to takich podatków jak przykładowo podatek akcyzowy, VAT, PIT czy CIT.

Od stycznia przyszłego roku wejdzie w życie także tzw. „exit tax”, czyli podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych, co ma na celu eliminacji podatników unikających spłaty należności przez przenoszenie do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu. Podatek obejmuje osoby fizyczne i prawne, a stawka ma wynieść 19% lub dla preferencyjnej mniejszości – 3%. Jeżeli aktywa przenoszone do innego państwa nie będą związane z działalnością gospodarczą podatnika, to podatek będzie liczony od wartości przekraczającej 2 miliony złotych.

Emitentom czy też obligatariuszom euroobligacji przyda się informacja, że zostanie wprowadzona alternatywa co do opodatkowania emisji. Generalnie, projekt przewiduje zwolnienie od podatku odsetek i dyskonta, uzyskanych przez nierezydentów (czyli osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania i osoby z siedzibą za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, a także oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa na terenie innego państwa, utworzone przez rezydentów) z obligacji emitowanych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, o terminie wykupu nie krótszym niż 1 rok. Do tego czasu podatnik – emitent może wybierać sposób opodatkowania dochodów – klasycznej (dotychczasowej, czyli pobierania podatku u źródła obligatariusza) lub nowej (przejęcie obowiązku podatkowego przez podatnika – emitenta).

Małgorzata Sobotka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *